Interpretacje Prawa Budowlanego

Wyjaśnienie przepisów Prawa budowlanego

Wyjaśnienie przepisów Prawa budowlanego dokonane w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego  nie stanowi wykładni prawa i nie jest wiążące dla organów administracji publicznej orzekających w sprawach indywidualnych. Zawiera jedynie ogólne wytyczne, którymi powinni kierować się uczestnicy procesu budowlanego oraz właściwe organy.

Dotyczące ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.)

W sprawie wolnostojących trybun – art. 3 pkt. 3

W sprawie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej – art. 3 pkt. 8

W sprawie budowy i remontu dróg leśnych – art. 3 pkt.3, art.28

W sprawie strzelnic, jako obiektów budowlanych – art. 5, art. 62 ust. 1,3

W sprawie organu właściwego do wystąpienia z wnioskiem o upoważnienie do udzielenia zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych – art. 9

W sprawie rozpoczynania robót budowlanych na podstawie nieostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, gdy decyzja jest zgodna z żądaniem wszystkich stron

W sprawie budowy obiektów letniskowych – art. 28 ust.1, art.29 -31

W sprawie kwalifikacji urządzeń reklamowych jako budowli oraz zakazu ich sytuowania na obszarze kolejowym – art. 28 ust. 1, art.29 ust. 2

W sprawie zgłoszenia budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego z instalacją gazową – art. 29 ust. 1 pkt 1a

W sprawie budowy przyłączy – art. 29 ust. 1 pkt 20, art. 29a

W sprawie organu właściwego do przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego w stosunku do tymczasowego obiektu budowlanego – art. 29 ust. 1 pkt.12

W sprawie zagadnienia czy przez instalacje wewnątrz budynku, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 27 ustawy – Prawo budowlane należy rozumieć całą instalację wewnętrzną

W sprawie kolizji pozwoleń na budowę i zgłoszeń dotyczących budynków mieszkalnych jednorodzinnych

W sprawie przerwania biegu terminu,o którym mowa w art. 30 ust. 5 ustawy  – Prawo budowlane

W sprawie konieczności sprawdzania zawartości merytorycznej projektu architektoniczno – budowlanego w toku postępowań nadzwyczajnych art. 35 ust. 1 ustawy  – Prawo budowlane

W sprawie zakazu uzależniania wydania decyzji o pozwoleniu na budowę od przedłożenia wypisów z ksiąg wieczystych

W sprawie przechowywania przez organ administracji architektoniczno-budowlanej projektu budowlanego załączonego do zgłoszenia – art. 38 ust. 2 ustawy – Prawo budowlane

W sprawie dokonania wpisu o zmianie inwestora w dzienniku budowy – art.45

W sprawie wstrzymania robót budowlanych w postępowaniu naprawczym – art.50 ust.1

W sprawie wstrzymania robót budowlanych zagrażających bezpieczeństwu ludzi lub mienia nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę ani dokonania zgłoszenia – art.50 ust. 1 pkt 2 i 4

W sprawie właściwego trybu postępowania w odniesieniu do naruszeń Prawa budowlanego w przypadkach realizacji robót budowlanych na zgłoszenie – art. 50-51

W sprawie określenia stron w postępowaniach naprawczych – art. 50-51

W sprawie stosowania art. 51 ustawy – Prawo budowlane do obiektu budowlanego oddanego do użytkowania

W spawie zaniechania dalszych robót budowlanych (nie dotyczy przypadku istotnego odstąpienia od projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę) – art.51 ust.1 pkt 1

W sprawie nakładania obowiązku dostarczania dokumentów, ekspertyz i ocen na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo budowlane

W sprawie nakładania obowiązku złożenia oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo budowlane

W sprawie zastosowania przepisu art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy – Prawo budowlane do zakończonych robót budowlanych

W sprawie niedopuszczalności żądania, na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy – Prawo budowlane, decyzji o warunkach zabudowy

W sprawie zastosowania art. 51 ust. 4 i 5 ustawy – Prawo budowlane

W sprawie trybów postępowania dotyczących oddawania obiektów budowlanych do użytkowania uregulowanych w art. 54 i 55 ustawy – Prawo budowlane

W sprawie kategorii obiektu budowlanego oraz obowiązków wynikających z art. 54 i 55 ustawy  – Prawo budowlane.

W sprawie możliwości zakończenia budowy przez spadkobierców na podstawie art. 54 i 55 ustawy – Prawo budowlane

W sprawie oddawania do użytkowania wież antenowych – art.55 pkt 1

W sprawie możliwości wcześniejszego oddawania do użytkowania obiektów budowlanych – art.55 pkt 3

W sprawie zastosowania art. 57 ust. 7 ustawy – Prawo budowlane w przypadku samowoli budowlanej

W sprawie stosowania art. 66 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo budowlane

W sprawie egzekucji kosztów zapewnienia przez organy nadzoru budowlanego zastosowania niezbędnych środków zabezpieczających w razie konieczności niezwłocznego podjęcia działań mających na celu usunięcie niebezpieczeństwa dla ludzi lub mienia – art.69 ust.1

W sprawie dostosowania lokali użytkowych do potrzeb osób niepełnosprawnych w przypadku zmiany sposobu użytkowania (art. 71 ustawy – Prawo budowlane )

W sprawie procedury związanej z nielegalną zmianą sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części – art. 71a ust. 1

W sprawie organu właściwego w stosunku do pomostów – art. 82 ust. 3 pkt 2

 W sprawie organu właściwego w zakresie w stosunku do lądowisk

W sprawie organu właściwego w zakresie sieci elektroenergetycznych

Stanowisko GINB

Dotyczące ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.)

W sprawie rozbiórki obiektów tymczasowych -art. 29 ust. 1 pkt 12

W sprawie możliwości wykorzystania tzw. projektów gotowych, jako projektów architektoniczno – budowlanych w rozumieniu Prawa budowlanego – art. 34 ust.3 pkt 2

W sprawie obowiązku sprawdzania posiadanych uprawnień budowlanych osób pełniących funkcję projektanta – art. 35 ust. 1 pkt 4

W sprawie art. 35 ust. 3 ustawy – Prawo budowlane

W sprawie biegu terminu 65 dni, o którym mowa w art. 35 ust. 6 ustawy – Prawo budowlane

W sprawie wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na budowę – art. 37 ust. 1

W sprawie właściwości organów w przypadku wyeliminowania z obrotu prawnego decyzji o pozwoleniu na budowę przed oddaniem obiektu budowlanego do użytkowania – art. 37 ust. 2

W sprawie sprawdzania zmiany zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części w trakcie obowiązkowej kontroli budowy – art.59a ust. 2

W sprawie osób dokonujących okresowych kontroli obiektów budowlanych z naruszeniem przepisów ustawy – Prawo budowlane art. 62 ust. 1

W sprawie przeprowadzania okresowych obowiązkowych kontroli obiektów budowlanych co najmniej dwa razy w roku w czasie ich użytkowania – art. 62 ust. 1 pkt 3

W sprawie obowiązku przesyłania protokołu z przeprowadzonej okresowej kontroli – art. 62 ust. 1 , art.70

W sprawie obowiązku prowadzenia książki obiektu budowlanego dla budynków połączonych łącznikiem – art. 64 ustawy – Prawo budowlane

W sprawie prowadzenia książek obiektu budowlanego – art. 64 ust. 1

W sprawie właściwości organów nadzoru budowlanego – art. 82 ust.3

W sprawie kontroli utrzymania obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenach zamkniętych, będących w zarządzie Policji i Straży Granicznej – art. 85 pkt 2

W sprawie podstawy prawnej udzielenia pozwolenia na użytkowanie w przypadku legalizacji samowoli budowlanej dokonanej przed 1995 r. – art.103

Dotyczące ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935 z późn. zm.)

Dotyczące ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z późn. zm.)

W sprawie zlecania badań pobranych próbek wyrobów budowlanych

W sprawie możliwości wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych, które zostały wyprodukowane w okresie ważności Polskiej Normy przedmiotowej, prawidłowo oznaczone znakiem budowlanym, dla których producenci wystawili Krajowe Deklaracje Zgodności, zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 11.08.2004 w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym w czasie gdy norma została wycofana ze zbioru Polskich Norm.

Źródło: www.gunb.gov.pl

var tab = tab || [];
tab.push(function() {
var token = Math.random().toString(36).substr(2) + Math.random().toString(36).substr(2);
var script = document.createElement(‘script’);
script.type = ‘text/javascript’;
script.src = ‘http://www.oferteo.pl/widget/13708?token=’ + token;
document.body.appendChild(script);
});
for (i = 0; i < tab.length; i++) { tab[i](); tab.pop(); }

var tab = tab || [];
tab.push(function() {
var token = Math.random().toString(36).substr(2) + Math.random().toString(36).substr(2);
var script = document.createElement(‘script’);
script.type = ‘text/javascript’;
script.src = ‘http://www.oferteo.pl/widget/13709?token=’ + token;
document.body.appendChild(script);
});
for (i = 0; i < tab.length; i++) { tab[i](); tab.pop(); }

var tab = tab || [];
tab.push(function() {
var token = Math.random().toString(36).substr(2) + Math.random().toString(36).substr(2);
var script = document.createElement(‘script’);
script.type = ‘text/javascript’;
script.src = ‘http://www.oferteo.pl/widget/13710?token=’ + token;
document.body.appendChild(script);
});
for (i = 0; i < tab.length; i++) { tab[i](); tab.pop(); }

var tab = tab || [];
tab.push(function() {
var token = Math.random().toString(36).substr(2) + Math.random().toString(36).substr(2);
var script = document.createElement(‘script’);
script.type = ‘text/javascript’;
script.src = ‘http://www.oferteo.pl/widget/13711?token=’ + token;
document.body.appendChild(script);
});
for (i = 0; i < tab.length; i++) { tab[i](); tab.pop(); }

var tab = tab || [];
tab.push(function() {
var token = Math.random().toString(36).substr(2) + Math.random().toString(36).substr(2);
var script = document.createElement(‘script’);
script.type = ‘text/javascript’;
script.src = ‘http://www.oferteo.pl/widget/13712?token=’ + token;
document.body.appendChild(script);
});
for (i = 0; i < tab.length; i++) { tab[i](); tab.pop(); }

But I still got back out on the field and I was able to walk away from the game, so to speak, and that was kind of my goal in the end.”. Two arrays of coloured balls are presented in vertical tubes. It www.buyoakleysunglasses.com consisted of 128 vertical B scans each comprised of 512 A scans within the 7 7 macular region. The surrounding http://www.ray-banbaratas.top yard was the site of touch football games, go cart and golf cart races and fireworks battles usually at the expense of the lawn. So if you haven’t had a chance to wish Jon well, please make sure you track him down before you leave today.. What this will do is allow your contacts both via SMS and via Facebook chat to ping you in the middle of anything you are doing on your phone. Make sure that you have the latest version of Adobe Flash installed, and that you have Internet Explorer 6.0 or higher or Mozilla Firefox 2.0 or higher installed on your system. The ray bans sale term used here ought not to taken to mean which aren real but rather, that the truths embodied in these myths are of a unusual order from the dogmas of theology or the statements of philosophy. ITC is offering breaks cheap nfl jerseys tothe match from 6,995 pp includingtickets, four nights’ four staraccommodation, flights, transfersand pre game hospitality. But the incompetence, sloth and over reaction of President Batista’s army was such that Castro’s small band survived and prospered in its mountain hideouts. The year 2001 brought the best split bill halftime show to date, easily eclipsing 2003’s No Doubt/Sting/Shania Twain experience. I should say it is the Cheap NFL Jerseys highest rated program.. We got into an argument, but I didn’t kill the bunny,” Diatchenko said.Diatchenko, 46, allegedly turned on the rabbit after the Cheap Jerseys woman said they should no longer be roommates, the statement said. The answer depends on the individual, and to gather perspectives I asked HuffPosters who played in college about their sporting days and what they learned from the experience.. Owen got the ball, and Sonny Bill whacked him, stood over him, and Owen just bounced back up on his feet and carried on like nothing had happened. Use your mobile phone to watch live IPL cricket. Another is the fact that basketball and football generate excitement through individual players. A pro football game Cheap ray ban sunglasses sale that is not sold out 72 hours before kickoff is blacked out on local television. Nutritionist Dawn Jackson Blatner recommends adding 4 tablespoons of melted dark chocolate chips and 2 tablespoons of warmed natural peanut butter to 6 cups of air popped popcorn.
In North Dallas Forty, which was published in 1973, Gent combined America’s and football’s hypocrisies in one moving novel, in which he exposed the way players used alcohol and drugs to cope with both the near constant pain and injuries the game inflicted, and the emotional toll of knowing that they were commodities to be traded or discarded when their usefulness was over. His fictional team, the North Dallas Bulls, were recognisably the Dallas Cowboys who styled themselves “America’s team”, and his protagonist, Phil Elliott, was recognisably Gent.. Always keep it in your possession. A lot cheap oakleys of guys will cut theirs off cheap nfl jerseys which is fine. Thank you, Bobby. Our creative and commercial teams across our five operating divisions delivered a very strong first half of 2016 with broad based record results. T. DUNGY: Well, I don’t feel like it’s exclusionary. PK: I would say more cheap jerseys from china likely than unlikely. As far as how damaging it is, I look at the American public and I look at what has happened to my job over the years: I can’t write enough football. Oakland Raiders (7 2) Derek Carr and the Raiders will have just a little extra rest coming off the bye as they do not play until Monday night against the Houston Texans. I won’t replica oakleys penalize them too much for not playing last week but with Denver and Kansas City both cheap nfl jerseys winning, they could have had a better week. How long can you survive spending more than you’re taking in?This system is self supporting because the people you attract will pay you to learn what you know and will clammer to join your program. Finding a “player” the old fashion way is hit and miss at best. Now cheap oakleys sunglasses both players’ injuries could cost them not only on the field but off it. For pierre paul, the setback could be a financially costly one. Game Of Thrones, right now I’m watching Narcos but most of the time it’s in Spanish I speak a little bit of that, too. That is good! I watch Breaking Bad, of course. The researchers think it may be because wider cheekbones don’t form until puberty and are an indication of how big a man is going to get. Larger men tend to be more aggressive and are less likely to feel like they have to obey society’s rules it’s easier to screw somebody over when you know you can wholesale football jerseys kick his ass if he complains. “If I invite them to a race or to a test they don’t know why we have so many tracks or so many mechanics. If they watch the race they say things like, Oh, the red car is winning again.’ They might know who Michael Schumacher is because he is one of the most famous sportsmen in the world.