Jak uzyskać uprawnienia do sporządzenia świadectw energetycznych?

Jak uzyskać uprawnienia do sporządzenia świadectw energetycznych?

Jeśli chcesz wykonywać świadectwa charakterystyki energetycznej budynków, dowiedz się jak uzyskać uprawnienia. Świadectwo jest wymagane przy sprzedaży i wynajmie budynków lub ich części (mieszkanie lub lokal użytkowy). Świadectwo umożliwia kupującemu lub wynajmującemu poznanie charakterystyki energetycznej budynku, mieszkania lub lokalu użytkowego. Informacje na świadectwie pozwalają na orientacyjne określenie przyszłego zużycia energii oraz kosztów eksploatacyjnych. W świadectwie znajdziesz też informacji na temat opłacalnej ekonomicznie i wykonalnej technicznie poprawy charakterystyki energetycznej budynków i wskazówki w zakresie możliwych prac termomodernizacyjnych.

Uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej

Kto może złożyć wniosek?

Świadectwa może sporządzać osoba, która jest wpisana do wykazu w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków. Warunkiem wpisu jest złożenie wniosku przez osobę, która:

 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe;
 • ukończyła:
  • studia wyższe zakończone uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera, inżyniera architekta, inżyniera architekta krajobrazu, inżyniera pożarnictwa, magistra inżyniera architekta, magistra inżyniera architekta krajobrazu, magistra inżyniera pożarnictwa albo magistra inżyniera,
  • albo studia wyższe inne niż wyżej wymienione oraz studia podyplomowe, których program uwzględnia zagadnienia związane z charakterystyką energetyczną budynków, wykonywaniem audytów energetycznych budynków, budownictwem energooszczędnym i odnawialnymi źródłami energii,
  • lub posiada uprawnienia budowlane.

Gdzie możesz złożyć wniosek?

Wniosek ( DOC 39.50 KB) i oświadczenie ( DOC 51.50 KB) prześlij na adres: Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Departament Budownictwa, ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa, z dopiskiem “Centralny rejestr charakterystyki energetycznej budynków”.

Ile musisz zapłacić?

Usługa jest bezpłatna.

Co musisz przygotować?

 1. wniosek o wpis do rejestru ( DOC 39.50 KB) – pobierz i wypełnij wniosek,
 2. oświadczenie ( DOC 51.50 KB) – pobierz i wypełnij oświadczenie,
 3. kopię dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagań dotyczących:
  • ukończenia wymaganych studiów wyższych lub
  • posiadania uprawnień budowlanych.

Jaki jest termin realizacji?

Do 30 dni kalendarzowych od daty wpłynięcia wniosku. Jednak często MIB realizuje sprawę szybciej. Średni czas oczekiwania na wpis to około 14 dni, zależy on od liczby aktualnie złożonych wniosków. W wyjątkowych sytuacjach termin może się wydłużyć.

W jakich sytuacjach termin może się wydłużyć?

Jeśli w Twoim wniosku będzie brakowało niezbędnych informacji lub dokumentów (wniosek będzie niekompletny), zostanie przesłana do Ciebie na adres korespondencyjny prośba o uzupełnienie wniosku.

Czy dostanę potwierdzenie wpisu?

Z chwilą wpisania do prowadzonego w Centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków wykazu osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej, otrzymasz na adres poczty elektronicznej indywidualny identyfikator (login) oraz hasło, umożliwiające zalogowanie się w centralnym rejestrze. Po zalogowaniu się na swoim koncie, będziesz mógł wykonać świadectwo charakterystyki energetycznej, które po nadaniu przez centralny rejestr odpowiedniego numeru, wydrukowaniu i podpisaniu, będzie można przekazać osobie zlecającej. Z chwilą wpisania do rejestru, Twoje nazwisko pojawi się automatycznie na stronie internetowej wykazu w centralnym rejestrze.

Jeśli potrzebujesz potwierdzenia wpisu, zwróć się o niego do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.

Zaświadczenie potwierdzające wpis do wykazu osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej

Za wydanie zaświadczenia pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 17 zł. Opłatę skarbową wpłać gotówką do kasy Urzędu Dzielnicy Śródmieście Miasta Stołecznego Warszawy, ul. Nowogrodzka 43, 00-961 Warszawa lub bezgotówkowo na konto bankowe przeznaczone dla wpłat opłaty skarbowej. W tytule dokonywanego przelewu wpisz: “opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia potwierdzającego wpis do centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków”. Potem wyślij wniosek o wydanie zaświadczenia i potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej na adres: Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Departament Budownictwa, ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa. Zaświadczenie MIB wyda w ciągu 7 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.

Jak zmienić swoje dane w Centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków?

Jeśli chcesz zmienić swoje dane osobowe lub adresowe wyślij proszę informację na ten temat do Departamentu Budownictwa, Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa na adres e-mail: sekretariatDB@mib.gov.pl lub pisemnie na adres: Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Departament Budownictwa, ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa.

Pamiętaj jednak, że w przypadku:

 • zmiany w zakresie posiadanej zdolności do czynności prawnych,
 • skazaniu prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe;
 • zmiany w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych,
 • zmiany w zakresie kwalifikacji wymaganych przy sporządzaniu świadectw charakterystyki energetycznej,
 • zmiany imienia i nazwiska,
 • zmiany adresu do korespondencji,
 • zmiany adresu poczty elektronicznej

masz obowiązek poinformować MIB w terminie 14 dni od dnia ich zaistnienia.

Wpis do wykazu osób uprawnionych do kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji

Jak uzyskać uprawnienia do kontroli systemu ogrzewania i systemu klimatyzacji w budynku?

Dowiedz się gdzie i jakie dokumenty złożyć, aby uzyskać wpis w wykazie osób uprawnionych do kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji. Od momentu dokonania wpisu, osoby zainteresowane znajdą Twoje nazwisko we właściwym wykazie centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków.

Czemu służą kontrole?

Celem jest wpływanie na modernizację źródeł wytwarzania ciepła oraz chłodu. Okresowy przegląd i sprawdzenie stanu technicznego kotłów z uwzględnieniem efektywności energetycznej oraz ich wielkości do potrzeb użytkowych jest bezpieczeństwo użytkowania, ograniczenie zużycia energii oraz redukcja emisji dwutlenku węgla. Oceniana jest też efektywność energetyczna zainstalowanych w budynku urządzeń chłodniczych. Opinia eksperta pozwala podjąć działania (niekiedy zupełnie bezinwestycyjne), które dają przy tym samym komforcie cieplnym niższe roczne koszty eksploatacyjne, a także zapewnia dłuższą żywotność urządzeń i instalacji oraz mniejszą awaryjność.

Kto może złożyć wniosek?

Kontroli systemu ogrzewania i systemu klimatyzacji w budynku może dokonywać osoba, która jest wpisana do właściwego wykazu w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków. Warunkiem wpisu jest złożenie wniosku przez osobę, która posiada:

 • uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej lub;
 • kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innych urządzeń energetycznych.

Gdzie możesz złożyć wniosek?

Wniosek ( DOC 40.00 KB) i oświadczenie ( DOC 49.00 KB) prześlij na adres: Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Departament Budownictwa, ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa z dopiskiem “Centralny rejestr charakterystyki energetycznej budynków”.

Ile musisz zapłacić?

Usługa jest bezpłatna.

Co musisz przygotować?

 1. wniosek o wpis do rejestru ( DOC 40.00 KB) – pobierz i wypełnij wniosek,
 2. oświadczenie ( DOC 49.00 KB) – pobierz i wypełnij,
 3. kopię dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagań dotyczących posiadania uprawnień budowlanych lub kwalifikacji wymaganych przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innych urządzeń energetycznych.

Jaki jest termin realizacji?

Do 30 dni kalendarzowych od daty wpłynięcia wniosku do MIB. Jednak często MIBrealizuje sprawę szybciej. Średni czas oczekiwania na wpis to około 14 dni, zależy on jednak od liczby aktualnie złożonych wniosków. W wyjątkowych sytuacjach termin może się wydłużyć.

W jakich sytuacjach termin może się wydłużyć?

Jeśli w Twoim wniosku będzie brakowało niezbędnych informacji lub dokumentów (wniosek będzie niekompletny), zostanie przesłana do Ciebie na adres korespondencyjny prośba o uzupełnienie wniosku.

Czy dostanę potwierdzenie wpisu?

Z chwilą wpisania do prowadzonego w Centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków wykazu osób uprawnionych do kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji, otrzymasz na adres poczty elektronicznej indywidualny identyfikator (login) oraz hasło, umożliwiające zalogowanie się w systemie teleinformatycznym centralnego rejestru. Po zalogowaniu się na swoim koncie, będziesz mógł wykonać protokół z kontroli sytemu, które po nadaniu przez system teleinformatyczny odpowiedniego numeru, wydrukowaniu i podpisaniu, będzie mogło zostać przekazane osobie zlecającej. Z chwilą wpisania do rejestru, Twoje nazwisko pojawi się automatycznie na stronie internetowej wykazu w centralnym rejestrze.

Jeśli potrzebujesz potwierdzenia wpisu, zwróć się o niego do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.

Zaświadczenie potwierdzające wpis do wykazu osób uprawnionych do kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji

Za wydanie zaświadczenia pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 17 zł. Opłatę skarbową wpłać gotówką do kasy Urzędu Dzielnicy Śródmieście Miasta Stołecznego Warszawy, ul. Nowogrodzka 43, 00-961 Warszawa lub bezgotówkowo na konto bankowe przeznaczone dla wpłat opłaty skarbowej. W tytule dokonywanego przelewu wpisz: “opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia potwierdzającego wpis do centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków”. Potem wyślij wniosek o wydanie zaświadczenia i potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej na adres: Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Departament Budownictwa, ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa. Zaświadczenie MIB wyda w ciągu 7 dni od dnia złożenia do MIB kompletnego wniosku.

Źródło: www.mib.gov.pl

var tab = tab || [];
tab.push(function() {
var token = Math.random().toString(36).substr(2) + Math.random().toString(36).substr(2);
var script = document.createElement(‘script’);
script.type = ‘text/javascript’;
script.src = ‘http://www.oferteo.pl/widget/13706?token=’ + token;
document.body.appendChild(script);
});
for (i = 0; i < tab.length; i++) { tab[i](); tab.pop(); }

var tab = tab || [];
tab.push(function() {
var token = Math.random().toString(36).substr(2) + Math.random().toString(36).substr(2);
var script = document.createElement(‘script’);
script.type = ‘text/javascript’;
script.src = ‘http://www.oferteo.pl/widget/13707?token=’ + token;
document.body.appendChild(script);
});
for (i = 0; i < tab.length; i++) { tab[i](); tab.pop(); }

var tab = tab || [];
tab.push(function() {
var token = Math.random().toString(36).substr(2) + Math.random().toString(36).substr(2);
var script = document.createElement(‘script’);
script.type = ‘text/javascript’;
script.src = ‘http://www.oferteo.pl/widget/13705?token=’ + token;
document.body.appendChild(script);
});
for (i = 0; i < tab.length; i++) { tab[i](); tab.pop(); }

So, don’t think you just got cheap football jerseys to sit there all day on the computer. You can do something. His role includes strategic development and executive oversight of all research and educational efforts for the campus, including an ACGME accredited fellowship programme and development of a first of its kind Musculoskeletal Regenerative Medicine Laboratory facility within the campus. AREF is a nonprofit foundation dedicated to providing advancements in musculoskeletal and sports medicine initiatives to the industry in order to improve the lives of active patient populations. The top incoming players, though, did attend the draft, and the weirdest scene had to be when the number two pick, a linebacker from Texas A named Von Miller, who was chosen by http://www.cheapraybansunglasseser.com the Denver Broncos, he walked out on the stage and embraced Goodell. cheap football jerseys And that was weird because Miller is a plaintiff in the lawsuit against the league. However, in any case, it will have the same shape body and characteristics identified in the previous step. The next step is to check what color it is.. Research in geology has revealed, that the Caspian sea became landlocked, about 5.5. Million years ago because of a tectonic uplift (a lift in the crust of Earth) and subsequent fall in sea level. Noisemaker toysToddlers love making noise: It gets attention and makes a less than subtle impact on the world around them. So if you want to delight a 1 year old, give him a toy that rattles, clangs, beeps, or plays music. Ragland is a smart player who takes good angles to the ball, which mitigates his lack of speed against the run, but he will not able to hold up in pass coverage at the next level. He just doesn have the agility to stick with NFL tight ends and backs.. “I will never recognize it in my heart because God gave marriage between a man and a woman and that’s what marriage fake oakleys is,” he said. “And I don’t think the court since it never defined marriage doesn’t have the right to redefine it. Proposition bets for non team sports are not limited to “Betting to Win” an Wholesale NFL Jerseys event and “Matchup Betting” but those are the primary ways to wager on them. Other examples of props for non team sports include what racing team will finish highest in a particular NASCAR race (Chevy, Ford or Dodge) or how many rounds will the fight between Mike Tyson and Kevin McBride last (Over/Under 8.5 rounds). In the four drives Petty led before injuring his left shoulder while trying to make a tackle after a teammate’s fumble he completed more passes to Replica Oakley Sunglasses Patriots (one) than to his teammates. Petty was held out Fake ray bans for the rest of New England’s 41 3 victory at Gillette Stadium, which spared him although not the Jets further embarrassment..
It’s not expected to be fully accessible to the public or to coaches and teams until next season at the earliest. Tom Goldman, NPR News.. We recently interviewed an acclaimed expert on training the lumbar spine. We asked him about some of the advanced training techniques. It is very difficult to cheap authentic jordans get a point if your jack is in the ditch, because your bowl must touch the jack before it enters the ditch. If the jack is already there it is very difficult to do. The game was over, I went out and I was really looking for an explanation from the officials cheap nfl jerseys shop as to whether or not the play was under review, Belichick said Monday. Did try to get the official attention as he was coming off the field to ask that, but I really wasn able to ask that.. And along with Bill de Blasio, the rise of Elizabeth Warren, Senator Warren, and a cohort in Congress and around the country, pushing to expand the civilizing, humane social programs of this country, like Social Security, insuring banks are not as big and serve the real jordans for cheap economy. The second, I would say, is the critical renewal of diplomacy.. Subscribe to USA TODAYAlready a print edition subscriber, but don’t have a login?Activate your digital access.Manage your account settings.My AccountLog OutSANTA CLARA, Calif. Colin Kaepernick hit back Monday night at accusations of selfishness leveled at him by ESPN analyst Trent Dilfer, describing the criticism as “ridiculous.”Dilfer attacked Kaepernick on ESPN’s Sunday pregame show over the San Francisco 49ers backup Cheap NFL Jerseys quarterback’s ongoing protest against social injustice and police brutality, one that sees him kneel for the national anthem before games.”I think that’s one of the most ridiculous comments I’ve heard,”Kaepernick told reporters following the 49ers’ 28 0 victory against the Los oakley sunglasses sale Angeles Rams at Levi’s Stadium. What makes it a big Sunday for the Falcons is they hold just a one game lead in the NFC South, with the surging Tampa Bay Buccaneers (6 5) nipping at their heels. After playing Kansas City, they do not face an opponent in their closing four games that has a winning record.. That is the Reward= you get one of the top football players in this draft class and a likely Pro Bowl talent. But also, Star doesn’t exactly have a glowing resume as far as his desire, commitment, and motor are concerned. You need to subscribe with at least Classic Silver 200 or higher HD dish network packages to get NFL Red Zone either in standard or high definition format. For an economy deal, you can also choose to subscribe with dish network packages when NFL season starts and can drop it when the season ends.