Kim jest prosument

prosument ? oznacza odbiorcę końcowego dokonującego zakupu energii elektrycznej na podstawie umowy kompleksowej, wytwarzającego energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji w celu jej zużycia na potrzeby własne, niezwiązane z wykonywaną działalnością gospodarczą regulowaną ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.5)), zwaną dalej ?ustawą o swobodzie działalności gospodarczej?;

Źródło: Dz.U. 2015 poz. 478 ? USTAWA  z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii