Odmowa zawarcia umowy o świadczenie usług dystrybucji energii

Odmowa zawarcia umowy
W przypadku odmowy zawarcia m. in. umowy o świadczenie usług dystrybucji energii, a w przypadku odbiorców w gospodarstwie domowym, niekorzystających z prawa wyboru sprzedawcy ? umowy sprzedaży lub umowy kompleksowej oraz w sytuacji nieuzasadnionego wstrzymania dostarczania energii elektrycznej rozstrzyga Prezes Urzędu Regulacji Energetyki. Postępowanie administracyjne o rozstrzygnięcie takiego sporu może być wszczęte jedynie na wniosek strony (odbiorcy) (art. 8 ust. 1 ustawy).
Źródło: http://maszwybor.ure.gov.pl