Operator systemu dystrybucyjnego (OSD)

Operator systemu dystrybucyjnego (OSD)
Operator systemu dystrybucyjnego to przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się transportem energii sieciami dystrybucyjnymi w celu dostarczenia ich odbiorcom. Jest ono odpowiedzialne za ruch sieciowy w systemie elektroenergetycznym, bieżące i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania tego systemu, eksploatację, konserwację, remonty oraz niezbędną rozbudowę sieci dystrybucyjnej (art. 3 pkt 25 ustawy). Jeśli odbiorca spełnia warunki techniczne przyłączenia do sieci dystrybucyjnej operator systemu nie może odmówić świadczenia tych usług. Operator systemu działa zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej, która określa szczegółowe warunki korzystania z sieci dystrybucyjnych przez ich użytkowników oraz warunki i sposób prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci. Treść Instrukcji dostępna jest na stronach internetowych tego przedsiębiorstwa oraz w jego siedzibie (art. 9g pkt 10 ustawy).
Źródło: http://maszwybor.ure.gov.pl