Pierwsza zmiana sprzedawcy energii

JEŚLI odbiorca sam przeprowadza procedurę zmiany

 1. Odbiorca dokonuje wyboru sprzedawcy i zawiera umowę sprzedaży.Nowa umowa sprzedaży powinna wejść w życie z dniem wygaśnięcia umowy sprzedaży z dotychczasowym sprzedawcą ? takie rozwiązanie gwarantuje ciągłość sprzedaży.
  Odbiorca może zapytać nowego sprzedawcę o możliwość zawarcia umowy kompleksowej (zamiast dwóch umów ? umowy sprzedaży i umowy o świadczenie usług dystrybucji)
 2. Odbiorca wypowiada obowiązującą dotychczas umowę sprzedażyW przypadku pierwszej zmiany odbiorca wypowiada zazwyczaj tzw. umowę kompleksową, czyli obejmującą zarówno warunki sprzedaży energii elektrycznej, jak i świadczenia usługi dystrybucji.
 3. Odbiorca zawiera umowę o świadczenie usługi dystrybucjiPo wypowiedzeniu umowy kompleksowej, oprócz nowej umowy sprzedaży z wybranym sprzedawcą, odbiorca zawiera z operatorem systemu dystrybucyjnego umowę o świadczenie usług dystrybucji. Umowa ta wchodzi w życie z dniem rozwiązania umowy kompleksowej. Istotne jest, że nową umowę o świadczenie usługi dystrybucji odbiorca może zawrzeć na czas nieokreślony. W takim przypadku nie jest konieczne wypowiadanie i ponowne jej zawieranie przy kolejnych zmianach sprzedawców.
 4. Odbiorca informuje operatora systemu dystrybucyjnego o zawarciu umowy sprzedaży z nowym sprzedawcąZgłoszenie odbywa się z wykorzystaniem formularza udostępnianego przez operatora systemu dystrybucyjnego (m.in. na stronie internetowej operatora).
 5. Ewentualne dostosowanie układów pomiarowo-rozliczeniowych (liczników)Zmiana sprzedawcy może wymagać dostosowania układu pomiarowo ? rozliczeniowego. Koszty dostosowania układu ponosi właściciel układu, którym w przypadku odbiorców w gospodarstwie domowym jest operator systemu dystrybucyjnego.
 6. Odczyt licznika i rozliczenie końcowe z dotychczasowym sprzedawcąW przypadku liczników bez transmisji danych odczyt taki może być opóźniony, ale nie powinien nastąpić później niż w ciągu 5 dni roboczych po zmianie sprzedawcy. Stan licznika na dzień zmiany sprzedawcy operator przekazuje dotychczasowemu oraz nowemu sprzedawcy ? na tej podstawie dokonywane jest rozliczenie końcowe.

JEŚLI odbiorca udziela pełnomocnictwa nowemu sprzedawcy

 1. Odbiorca dokonuje wyboru sprzedawcy i zawiera umowę sprzedaży.
  W tym kroku odbiorca upoważnia nowego sprzedawcę do reprezentowania go przed operatorem systemu dystrybucyjnego oraz przed dotychczasowym sprzedawcą. W tym przypadku nowy sprzedawca ? w imieniu odbiorcy ? dokonuje niezbędnych formalności tj. wypowiada umowę dotychczasowemu sprzedawcy, zawiera (o ile to konieczne) umowę o świadczenie usług dystrybucji z operatorem systemu dystrybucyjnego.
 2. Odczyt licznika i rozliczenie końcowe z dotychczasowym sprzedawcą.

Źródło: http://maszwybor.ure.gov.pl