Racjonalna gospodarka odpadami

Cel programu

Realizacja zasad gospodarki odpadami, a w szczególności hierarchii sposobów postępowania z odpadami, poprzez:

 • ustanowienie i utrzymanie powszechnych systemów selektywnego zbierania odpadów,
 • utworzenie i utrzymanie w kraju zintegrowanej i wystarczającej sieci instalacji gospodarowania odpadami,
 • zmniejszenie ilości odpadów poddawanych nielegalnemu międzynarodowemu przemieszczaniu,
 • intensyfikację zbierania i legalnego demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji,
 • budowanie świadomości ekologicznej społeczeństwa zgodnie z celem programu.

Treść programu:

Informacje szczegółowe:

Departament Ochrony Ziemi
Sekretariat
22-45-90-427

 

Część 1) Selektywne zbieranie i zapobieganie powstawaniu odpadów

Terminy i sposób składania wniosków
Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym. Planowany termin naboru wniosków zostaje przesunięty na początek września br.

Formy dofinansowania
Pożyczka

Szacunkowy kalkulator pożyczkowy

Beneficjenci

 • jednostki samorządu terytorialnego i ich związki
 • przedsiębiorcy ? osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, przedsiębiorstwa państwowe, spółki prawa handlowego

 

Informacje szczegółowe

Koordynator programu Joanna Kozłowska-Mikołajczyk
joanna.kozlowska@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-530
Z-ca koordynatora Anna Nowak
anna.nowak@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-428

 

Składanie wniosków

Składanie wniosków odbywa się za pomocą generatora wniosków o dofnansowanie ze środków krajowych
Informacje i instrukcje do generatora wniosków
Generator wniosków o dofinansowanie ze środków krajowych
http://gwd.nfosigw.gov.pl
(strona otworzy się w nowym oknie)

 

Część 2) Instalacje gospodarowania odpadami

Terminy i sposób składania wniosków
Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym. Planowany termin naboru wniosków zostaje przesunięty na początek września br.

Formy dofinansowania
Pożyczka

Szacunkowy kalkulator pożyczkowy

Beneficjenci

 • jednostki samorządu terytorialnego i ich związki;
 • przedsiębiorcy ? osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, przedsiębiorstwa państwowe, spółki prawa handlowego.

 

Informacje szczegółowe

Koordynator programu Teresa Lusio
teresa.lusio@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-405
Z-ca koordynatora Anna Nowak
anna.nowak@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-428

 

Składanie wniosków

Składanie wniosków odbywa się za pomocą generatora wniosków o dofnansowanie ze środków krajowych
Informacje i instrukcje do generatora wniosków
Generator wniosków o dofinansowanie ze środków krajowych
http://gwd.nfosigw.gov.pl
(strona otworzy się w nowym oknie)

 

Część 3) Modernizacja stacji demontażu pojazdów

Terminy i sposób składania wniosków
Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym.

Formy dofinansowania
Pożyczka

Szacunkowy kalkulator pożyczkowy

Beneficjenci
Przedsiębiorcy prowadzący stacje demontażu pojazdów.

Informacje szczegółowe

Koordynator programu Artur Banasiak
artur.banasiak@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-396
Z-ca koordynatora Katarzyna Maryniak
katarzyna.maryniak@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-634

Składanie wniosków

Od 01.03.2014 r. składanie wniosków odbywa się za pomocą generatora wniosków o dofnansowanie ze środków krajowych
Informacje i instrukcje do generatora wniosków
Generator wniosków o dofinansowanie ze środków krajowych
http://gwd.nfosigw.gov.pl
(strona otworzy się w nowym oknie)

 

Część 4) Dofinansowanie zbierania i demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji

Terminy i sposób składania wniosków

Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym:

 • do 31 lipca w każdym roku obowiązywania programu priorytetowego, w przypadku przedsięwzięć polegających na zbieraniu i przekazywaniu do demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Formy dofinansowania
Dotacja.

Beneficjenci

 • gminy oraz powiaty, które przekazały do demontażu zebrane pojazdy wycofane z eksploatacji.

Więcej informacji o programie Dofinansowanie zbierania i demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji

Informacje szczegółowe

Koordynator programu Katarzyna Maryniak
katarzyna.maryniak@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-634
Z-ca koordynatora Andrzej Walicki
andrzej.walicki@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-465

 

Część 5) Międzynarodowe przemieszczanie odpadów

Terminy i sposób składania wniosków
Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym.

Formy dofinansowania

Przekazanie środków finansowych na rachunek bieżący dochodów budżetowych ministra właściwego do spraw środowiska w celu dofinansowania zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez państwowe jednostki budżetowe
Beneficjenci

Organy administracji publicznej, w tym Główny Inspektor Ochrony Środowiska.


Nabór wniosków kierowników państwowych jednostek budżetowych


Informacje szczegółowe

Koordynator programu Agnieszka Lasota
agnieszka.lasota@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-320
Z-ca koordynatora Artur Banasiak
artur.banasiak@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-396

Dokumenty

lista_sprawdzajaca_2.1.5.xlsx
lista_sprawdzajaca_2.1.5.xlsx ? (17,97 KB) Lista sprawdzająca do oceny wniosku
Część 6) Współfinansowanie projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Terminy i sposób składania wniosków
Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym.

Formy dofinansowania
Pożyczka

Szacunkowy kalkulator pożyczkowy

Beneficjenci

 • beneficjenci PO IiŚ 2007 ? 2013 oraz 2014 ? 2020, dla których funkcję Instytucji Wdrażającej pełni NFOŚiGW;
 • podmioty upoważnione przez beneficjentów PO IiŚ 2007 ? 2013 oraz 2014 ? 2020 (dla których funkcję Instytucji Wdrażającej pełni NFOŚiGW), do ponoszenia wydatków kwalifikowanych.

Informacje szczegółowe

Koordynator programu Konrad Miłoszewski
konrad.miloszewski@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-587
Z-ca koordynatora Bogdan Płaneta
bogdan.planeta@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-478

 

Składanie wniosków

Od 01.03.2014 r. składanie wniosków odbywa się za pomocą generatora wniosków o dofnansowanie ze środków krajowych
Informacje i instrukcje do generatora wniosków
Generator wniosków o dofinansowanie ze środków krajowych
http://gwd.nfosigw.gov.pl
(strona otworzy się w nowym oknie)

 

Część 7) Przygotowanie projektów

Terminy i sposób składania wniosków
Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym.

Formy dofinansowania
Pożyczka

Beneficjenci

Beneficjenci wskazani w części 2 i 6 programu priorytetowego Racjonalna gospodarka odpadami oraz potencjalni beneficjenci mogący ubiegać się o środki w ramach innych europejskich programów pomocowych.

Informacje szczegółowe

Koordynator programu Konrad Miłoszewski
konrad.miloszewski@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-587
Z-ca koordynatora Joanna Kozłowska-Mikołajczyk
joanna.kozlowska@nfosigw.gov.pl
telefon: 45-90-530

 

Składanie wniosków

Od 01.03.2014 r. składanie wniosków odbywa się za pomocą generatora wniosków o dofnansowanie ze środków krajowych
Informacje i instrukcje do generatora wniosków
Generator wniosków o dofinansowanie ze środków krajowych
http://gwd.nfosigw.gov.pl
(strona otworzy się w nowym oknie)

 

Źródło: www.nfosigw.gov.pl