Ślą­skie Targi Nie­ru­cho­mo­ści & Budowa Domu; 23 marca ? 24 marca 2019

Ślą­skie Targi Nie­ru­cho­mo­ści & Budowa Domu;

23 marca ? 24 marca 2019

Data: 23 marca ? 24 marca 2019
Miejsce: Chorzów (śląskie)
Adres: Sta­dion Ślą­ski (w Parku Śląskim)
ul.Kato­wicka 10
Chorzów
Opis:

Impreza adre­so­wana jest do wszyst­kich, któ­rzy chcie­liby zamiesz­kać na Ślą­sku. Główną ideą, która przy­świeca orga­ni­za­to­rom jest poka­za­nie korzy­ści wyni­ka­ją­cych z miesz­ka­nia w wybra­nej loka­li­za­cji. Kame­ralna atmos­fera, atrak­cyjne ceny nie­ru­cho­mo­ści, edu­ka­cja na wyso­kim pozio­mie, dosko­nała i stale popra­wia­jąca się komu­ni­ka­cja – to tylko nie­które powody, dla któ­rych wiele osób decy­duje się tu kupić nieruchomość.

Więcej informacji