Wybór sprzedawcy energii

Masz prawo do :

Wyboru sprzedawcy ? z dostępnych na rynku ofert możesz wybrać tę, która jest dla Ciebie najkorzystniejsza. Zwróć uwagę na proponowaną cenę oraz na inne warunki, jak opcje płatności (w tym termin płatności i sposób dokonywania płatności), okres obowiązywania umowy i warunki wypowiedzenia. Narzędziem ułatwiającym porównanie dostępnych ofert jest tzw. kalkulator taryfowy. Kalkulator taryfowy ? stanowiący narzędzie pomocnicze w podjęciu decyzji o wyborze nowego sprzedawcy ? dostępny jest na stronie maszwybor.ure.gov.pl po kliknięciu w baner CENKI ? Kalkulator Taryf Energetycznych. Kalkulator jest aplikacją internetową, która umożliwia porównywanie ofert cenowych sprzedawców, które są skierowane do odbiorców energii w gospodarstwach domowych. Aplikacja pokazuje różnicę w koszcie zakupu energii elektrycznej w ujęciu rocznym. Ponadto odbiorca ma możliwość zapoznania się z dodatkowymi informacjami dotyczącymi dostępnych ofert sprzedawców, takimi jak np. gwarancja stałej ceny lub ostrzeżenie o dodatkowej opłacie handlowej.
 Jeśli zmieniłeś sprzedawcę, a nawet jeśli zrobiłeś to kilkukrotnie, a nie jesteś zadowolony z nowego sprzedawcy, masz prawo wrócić do swojego ?pierwszego? sprzedawcy. Sprzedawca ten (tzw. sprzedawca z urzędu), ma obowiązek zawrzeć z Tobą umowę.
Bezpłatnej zmiany sprzedawcy ? nie jesteś ?przywiązany? do aktualnego sprzedawcy energii elektrycznej, jeśli uznasz, że oferta innego sprzedawcy, działającego na terenie Twojego OSD jest atrakcyjniejsza od obecnej, możesz bezpłatnie dokonać zmiany sprzedawcy.
Równoprawnego traktowania ? sprzedawca zawiera z Tobą umowę na takich samych warunkach, jak z innym, równym Tobie, odbiorcą. Jakiekolwiek rozróżnienie kategorii odbiorców powinno być uzasadnione w obiektywny i przejrzysty sposób (np. przynależność do określonej grupy taryfowej).
Uczciwych praktyk handlowych ? sprzedawca nie może stosować nieuczciwych i mylących metod sprzedaży ? stanowi o tym unijna Dyrektywa o nieuczciwych praktykach rynkowych (np. nakładanie przez przedsiębiorcę uciążliwych barier pozaumownych na konsumenta, który chce wypowiedzieć umowę) i krajowa ustawa o zwalczeniu nieuczciwej konkurencji (np. rozpowszechnianie nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd wiadomości o swoim lub innym przedsiębiorstwie czy reklama wprowadzająca klienta w błąd).
Informacji
  • o warunkach umowy proponowanych przez sprzedawcę, przed podpisaniem umowy; ogólne warunki umowy powinny być przedstawione jasnym i zrozumiałym językiem,
  • o cenie energii elektrycznej, stosowanej w rozliczeniach,
  • o rzeczywistym zużyciu i koszcie zaopatrzenia w energię elektryczną, podawanych w przyjętych przedziałach czasowych.
Umowy ? która określa m. in.:
  • nazwę i adres sprzedawcy energii elektrycznej,
  • sposób uzyskiwania aktualnych informacji na temat cen energii elektrycznej,
  • okres obowiązywania umowy, warunki jej przedłużania i wygaśnięcia umowy,
  • wszelkie ustalenia dotyczące rekompensat, które mają zastosowanie w przypadku, gdy nie są spełnione standardy jakości usług zagwarantowane w umowie.
Otrzymania stosownego zawiadomienia ? sformułowanego w sposób przejrzysty i zrozumiały, o każdym zamiarze wprowadzenia zmian do umowy oraz do informacji o prawie wypowiedzenia umowy po otrzymaniu zawiadomienia (czyli odbiorca może wypowiedzieć umowę, jeżeli nie akceptuje nowych warunków).
Rozwiązania umowy ? poprzez złożenie oświadczenia; umowa ulega rozwiązaniu z ostatnim dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym Twoje oświadczenie dotarło do przedsiębiorstwa energetycznego; możesz jednak wskazać późniejszy termin rozwiązania umowy.
Źródło: http://maszwybor.ure.gov.pl